Política de privacitat de clients

Política de privacitat de clients de SMARTCONTA, S.L. (“Smartconta”)

Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquests, i en aquest sentit, la present Política resulta aplicable, a: 

 1. Persones que mantenen un contracte de manteniment o d’arrendament d’equips de mesura amb SMARTCONTA per a la prestació d’algun servei. Client del servei. 
 1. Persones que contacten amb SMARTCONTA per fer gestions precontractuals (sol·licitar una alta o sol·licitar una portabilitat). 
 1. Persones que contacten amb SMARTCONTA per informar incidències del servei, fer consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, etc.). 
 1. Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client, les dades del qual figuren en un contracte per haver estat informats pel propi client o pel mateix interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per realitzar gestions al contracte, com a contacte per a notificacions, o aquells les senyals de cobrament dels quals estan indicades en el contracte per al pagament de rebut, 

La web té la seva pròpia Política de Privacitat del Web que pot consultar en el següent enllaç

1. Qui és el responsable de les dades que facilita? 

El responsable del tractament de les dades personals és SMARTCONTA SL (d’ara endavant, “SMARTCONTA”). 

2. Quin tipus de dades recull SMARTCONTA? 

Segons la gestió que realitzi, SMARTCONTA tractarà les següents categories de dades de caràcter personal: 

 1. Dades identificatives i de contacte : 
 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, correu electrònic, adreça, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només seran necessàries per dur a terme gestions específiques. 
 • Informació sobre el punt de subministrament per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte de manteniment o d’arrendament d’equips de mesura: adreça del punt de subministrament. 
 1. Dades econòmiques i de facturació:dades bancàries facilitades pel client o per persona autoritzada, núm. de factura, import de factures i deute. 
 1. Diferents dades facilitades voluntàriament per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, fer consultes, sol·licitar l’aplicació d’ajudes o bonificacions socials quan sigui procedent en supòsits de vulnerabilitat, comunicació de circumstàncies familiars, o altres circumstàncies que ens exposi voluntàriament). 
 1. Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a SMARTCONTA i que quedaran integrades a l’expedient de contracte. Dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per realitzar gestions diverses en nom seu en realització amb el contracte, documentació pública. 
  En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat el tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SMARTCONTA amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. 
  Les dades a què hem fet referència fins ara poden pertànyer al titular del subministrament, al consumidor o a tercers autoritzats. 
 1. Dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual: credencials, adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al Lloc Web, informació d’exploració, activitat al Lloc Web, i cookies. Podeu consultar més informació sobre cookies a la nostra Política de Cookies
  Quan us demanem dades personals per mitjà de formularis web per tramitar la vostra sol·licitud, marcarem amb un asterisc les dades estrictament necessàries per dur a terme les gestions. Si no ens facilita aquestes dades, no podrà continuar la tramitació de la gestió que hagi de fer. 

3. Quines mesures de seguretat han estat implantades per protegir les dades personals? 

SMARTCONTA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents. 

4. Tràmits realitzats per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques 

Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en nom propi i en aquest cas facilitarà únicament dades personals de què és titular. Això no obstant, s’admetrà que l’Usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de forma lícita; (ii) hagi informat l’afectat, quan sigui procedent, del tràmit o consulta que realitzarà, i (iii) compti amb un interès legítim per dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran efectuar gestions en nom de tercers en el cas de: 

 • Persona amb autorització expressa del titular. 
 • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes. 
 • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients. 

Les dades personals dels representants, persones de contacte i administradors de finques es tractaran, sobre la base de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer. 

5. Per què utilitzem les vostres dades personals i quina és la base de legitimació? 

Tractarem les categories de dades indicades a l’apartat 2 d’aquesta Política, per a les finalitats i amb base legitimadora que s’indica a continuació: 

 1. Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, les vostres dades econòmiques i de facturació, i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament per Ud. en posar-vos en contacte amb nosaltres i les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrats a l’expedient de contracte, així com les dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual, per gestionar el servei de manteniment o d’arrendament d’equips de mesura : atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats ( alta, baixa, canvi de titularitat, emplenament i signatura de documentació), incidències, emissió de factures, cobrament de factures, rectificació de factures, servei d’atenció al client, inclòs l’enregistrament de les trucades telefòniques, tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l’exactitud de les dades, les relacionades amb l’impagament del servei, i les necessàries es per al manteniment del servei. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició daquest de mesures precontractuals. 
 1. Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, les seves dades econòmiques i de facturació, o dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres, així com les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrats a l’expedient de contracte per atendre les sol·licituds que voluntàriament ens efectuïcom a client (reclamacions, consultes de dubtes, aplicació d’ajudes o bonificacions socials quan sigui procedent en supòsits de vulnerabilitat, o altres). La base legitimadora és l’ execució del contracte quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats. 
 1. Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte per oferir-vos o remetre’ls, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions promocionals sobre els productes i serveis que comercialitza i esdeveniments que organitza SMARTCONTA i/o el Grup empresarial al qual pertany, sempre que ens atorgui el seu consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment. 

6. Qui pot accedir a les vostres dades personals? 

SMARTCONTA compta amb prestadors de serveis (empreses del grup empresarial a què pertany SMARTCONTA i proveïdors externs) per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte (proveïdors de serveis tecnològics, suport en l’atenció al client, assessoria jurídica, impressió ensobrada i remissió de factures , emmagatzematge i destrucció d’arxius físics, entre d’altres) que, si escau, hauran d’accedir a les vostres dades per poder realitzar els serveis concertats. Aquests prestadors tindran la condició d’encarregats del tractament d’acord amb la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals d’acord amb les instruccions de SMARTCONTA. Aquests Encarregats en cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta Política. 

Alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicades a EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. SMARTCONTA garanteix que: 

Per a més informació sobre aquesta matèria, contacteu amb el Delegat de Protecció de dades de SMARTCONTA per algun dels mitjans indicats en aquesta Política. 

7. A qui comuniquem les vostres dades? 

SMARTCONTA només comunicarà les seves dades personals a tercers si ho ha consentit expressament o quan vingui imposat per obligació legal. 

SMARTCONTA pot venir obligada a comunicar dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que es presten, o quan la comunicació sigui necessària per atendre un requeriment de les forces i Cossos de seguretat de l’Estat o d’una altra administració, així com quan sigui necessari per gestionar judicialment alguna qüestió relacionada amb el servei. 

SMARTCONTA està obligada, per disposició legal, a comunicar les dades personals dels clients del servei a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, per a l’ adequada gestió del contracte de subministrament d’acord amb el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua 

8. Per quant de temps conservem les vostres dades? 

Les vostres dades personals seran conservades pel temps necessari per complir les finalitats descrites. Posteriorment, es conservaran bloquejats per respondre de responsabilitats legals eventuals. Transcorregut aquest període les vostres dades seran eliminades de forma definitiva. 

9. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com els pot exercir? 

La Llei li reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades: 

  Dret     Contingut   
Accés Podreu consultar les vostres dades personals incloses a les bases de dades de SMARTCONTA. 
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incomplets. 
Supressió Podreu sol·licitar que eliminem les vostres dades personals. 
Oposició Podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per a les finalitats basades en l’interès públic o en l’interès legítim. 
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els casos següents: Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades. Quan el tractament és il·lícit, però vostè s’oposa a la supressió de les seves dades. Quan SMARTCONTA no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.  
Portabilitat Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat, així com a transmetre-les a un altre Responsable del Tractament. 

Recordeu que, a més, per als tractaments per als quals hagi atorgat el seu consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. 

Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat , n’hi haurà prou que ens envieu la vostra sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents: 

 • Per correu postal a l’adreça: apartat postal FD1290 
 • Per correu electrònic: atencionalcliente@smartconta.com 

El sol·licitant haurà d’estar suficientment identificat a la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que faciliti la informació addicional necessària per confirmar-ne la identitat. En cas que s’actuï a través de representació legal, cal aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant. 

En tot cas, com a afectat o interessat, vostè també pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) 

Addicionalment, SMARTCONTA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. La reclamació s’investigarà de manera confidencial. 

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic – privacy@smartconta.com o per correu postal a l’adreça (apartat postal FD1290), indicant al sobre “A l’atenció del delegat de protecció de dades de SMARTCONTA”.