Política de privacitat

Política de privacitat

Aquesta Política té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilitis o recollim com a usuari de la web de SMARTCONTA (d’ara endavant, el “Lloc web” o “la Web”), per mitjà de formularis i/o cookies perquè puguis decidir lliurement i voluntàriament si desitges que els tractem. 

En relació als clients de SMARTCONTA, podeu trobar més informació sobre el tractament de les vostres dades a la Política de Privacitat de Clients

1. Qui és el Responsable del tractament de les dades demanades a través d’aquest Lloc web? 

El responsable del tractament de les dades personals recaptades a través d’aquest Lloc web és SMARTCONTA SL (d’ara endavant, “SMARTCONTA”) 

2. Quin tipus de dades recull SMARTCONTA a través d’aquest Lloc web i per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació? 

Visitar la Web de SMARTCONTA i navegar per les diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. Tot i així, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar l’Usuari) a través de cookies instal·lades al seu equip. Si us plau, consulteu més detalls a la nostra Política de cookies

L’Usuari de la Web pot realitzar diferents gestions en què no sent client, ni estant registrat al nostre sistema, caldrà tractar les seves dades personals, per exemple: realitzar consultes, formular queixes o presentar reclamacions. 

Segons la gestió a realitzar i per poder atendre-la correctament, es podran sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, correu electrònic segons la petició), altres dades relacionades amb la petició que s’efectua, adreça del punt de subministrament, entre d’altres. 

  • Les seves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual accedeix i completa. 
  • La base de legitimació serà l’interès legítim a atendre les sol·licituds, les consultes, les queixes, etc., per les quals es posa en contacte amb SMARTCONTA. Vostè es pot oposar al tractament de les dades. 

3. Quines mesures de seguretat han estat implantades per protegir les dades personals? 

SMARTCONTA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents. 

4. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a SMARTCONTA a través d’aquest lloc web? 

SMARTCONTA utilitza prestadors de serveis que, si escau, hauran d’accedir a les dades d’usuaris per poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d’encarregats del tractament, i únicament tractaran les dades personals d’acord amb les instruccions de SMARTCONTA. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta Política. 

Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicades a EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. SMARTCONTA, garanteix que: 

  • Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu 
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (actualment, només es fan transferències als Estats Units, entre d’altres), s’han signat les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió 

Pots consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales 

Per a més informació, contacteu amb el Delegat de Protecció de dades de SMARTCONTA. 

5. A qui comuniquem les vostres dades? 

SMARTCONTA no comunica les seves dades personals recollides a través d’aquest lloc web a terceres parts, llevat que ho consenti expressament o per donar compliment a una obligació legal. 

6. Per quant de temps conservem les vostres dades? 

Les vostres dades personals seran conservades pel temps necessari per donar resposta a la vostra consulta o petició. Posteriorment, es conservaran bloquejats per respondre de responsabilitats legals eventuals. Transcorregut aquest període les vostres dades seran eliminades de forma definitiva. 

7. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com els pot exercir? 

La Llei li reconeix, en cas que hagi atorgat el seu consentiment a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com poder exercir els següents drets en matèria de protecció de dades: 

DRET CONTINGUT 
Accés Podreu consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades de SMARTCONTA. 
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incomplets. 
Oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes. 
Supressió Podreu sol·licitar que eliminem les vostres dades personals. 
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els casos següents: Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades. Quan el tractament és il·lícit, però vostè s’oposa a la supressió de les seves dades. Quan SMARTCONTA no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus. 
Portabilitat Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat, així com a transmetre-les a un altre responsable. 

Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, n’hi haurà prou que ens envieu la vostra sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents: 

  • Per correu postal a l’adreça: apartat postal FD 1290 
  • Per correu electrònic: atencionalcliente@smartconta.com 

El sol·licitant haurà d’estar suficientment identificat a la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que faciliti la informació addicional necessària per confirmar-ne la identitat. En cas que s’actuï a través de representació legal, cal aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant. 

Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la vostra informació personal, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SMARTCONTA al correu electrònic privacy@smartconta.com o per correu postal a l’adreça, apartat postal FD 1290 indicant al sobre “A l’atenció del delegat de protecció de dades de SMARTCONTA” 

En tot cas, com a afectat o interessat, vostè també pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat

8. Xarxes socials 

Com a norma general, els perfils corporatius de SMARTCONTA a xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens faciliteu dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o petició realitzada per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes exposats en aquesta Política. Us recordem que no heu d’incloure dades personals vostres o de tercers (com e-mails, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts en cap xarxa social. Si no sabeu si el vostre missatge pot o no ser llegit per tercers, us aconsellem que ens contacteu per un altre canal.