Satisfacció dels nostres clients

Aconseguir la satisfacció dels nostres clients, anticipant-nos a les seves necessitats, garantint el compliment dels seus requisits en totes les activitats, productes i serveis oferts per la nostra organització, en qualsevol de les àrees de negoci, i tenint en compte criteris ambientals en el seu disseny i desenvolupament .

Protecció i salut laboral

Considerar en tot moment la protecció i la salut laboral dels nostres empleats en el disseny i l’organització dels llocs de treball, vigilant igualment les condicions de treball del personal extern que realitza les seves activitats als nostres centres, així com la seguretat dels clients a les nostres instal·lacions.

Respecte pel medi ambient

Realitzar les nostres activitats amb processos respectuosos amb el medi ambient, especialment els relacionats amb la gestió de residus i els consums de recursos naturals, a tots els nostres centres de treball.

Compliment de la legislació

Complir amb la legislació aplicable a la nostra organització, així com amb la reglamentació i les disposicions que la desenvolupen, i amb els requisits voluntaris que subscrivim davant del client, els treballadors o la societat.

Gestió útil i eficaç

Mantenir sistemes de gestió útils, eficaços i participatius, que serveixin de marc per al desenvolupament de les nostres activitats, i que garanteixin que la qualitat, la prevenció de la contaminació i la prevenció de riscos laborals s’integren en tot moment als nostres processos de treball.

Millora continua

Millorar contínuament, oferint al client productes i serveis de qualitat, millorant el nostre exercici ambiental i de prevenció de riscos laborals, dotant per això dels mitjans necessaris per a la consecució dels objectius i les fites establertes.

Formació professional

Promoure la formació i conscienciació del nostre personal, entenent-la com una eina que millora la seva competència i capacitació, per aconseguir la satisfacció dels nostres clients, amb criteris de respecte al medi ambient i un millor exercici en relació amb la seva pròpia seguretat i salut, i que aquest principi sigui aplicat pels nostres proveïdors.

Col·laboració amb la societat

Col·laborar amb les administracions públiques i la societat pel que fa a les nostres actuacions de protecció del medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Accessibilitat

Potenciar l’accessibilitat i la difusió de la política a totes les parts interessades, així com assegurar-ne l’adequada implantació i la vigència mitjançant el procés de revisió.